Regulamin Zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lovebra.pl
  1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lovebra.pl;
   7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lovebra.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.H.U. agat Adam Wiśniewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne:
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lovebra.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep powstał za zgodą i wiedzą TRIUMPH INTERNATIONAL.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.lovebra.pl, prowadzony jest przez Adama Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. agat Adam Wiśniewski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiFDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanym dalej Sprzedawcą;
    • NIP: 879 182 22 85; REGON: 871530597
    • Adres do korespondencji: PHU agat Adam Wiśniewski; ul. Szyszkowa 3A; 87-100 Toruń
    • Adres do zwrotu towaru: SKWER Handlowy TużTuż; Salon Bielizny Triumph - LOVEbra.pl; ul. Legionów 216F; 87-100 TORUŃ
    • Konto bankowe sprzedawcy: PKO BP 10102050110000970203614674
    • Zapytania mogą być kierowane na:
     • Adres poczty elektronicznej: bok@lovebra.pl; aw@lovebra.pl; 
     • Numer telefonu: +48 668 680 090; Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątki w godz. od 10 do 18 
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    •  komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z internetem i posiadające system operacyjny.
    • przeglądarka internetowa obsługującą standardy HTML, CSS, JavaScript i FLASH.
    • łącze internetowe
    • włączona obsługa plików Cookies
    • aktywne konto e-mail
    • minimalna rozdzielność pozioma ekranu powyżej 1024 pikseli
    • włączona obsługa języka JavaScript
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu regulamin zakupów w sklepie przez internet oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową lovebra.pl, dokonać wyboru towaru, rozmiaru, kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk np „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    • przedmiotu zamówienia,
    • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    • wybranej metody płatności,
    • wybranego sposobu dostawy,
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub inny równoznacznie informujący o obowiązki zapłaty np. "Zamawiam i płacę".
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   11. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
   12. W przypadku niedostępności części artykułów w zamówieniu Klient poinformowany jest przez Sklep o aktualnym stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)
   13. Realizacja zamówień następuje w dniach pn-pt, zwykle w ciągu 24 godz., bądź do momentu skompletowania wszystkich zamówionych rzeczy. Klient informowany jest o przewidywanym terminie dostawy. 
  5. Dostawa:
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, bądź poprzez odbiór własny w jednym z punktów wskazanych na stronie lista punktów odbioru własnego
   3. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę - sprawdź koszty wysyłki W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na dostawcę.
   4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty konsumenta na koncie Sprzedającego.
  6. Ceny i metody Płatności:
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    • przelewem na numer konta bankowego PKO BP 10102050110000970203614674 
    • płatnością w systemie IAI S.A.
    • zapłatą kartą płatniczą
    • inna forma płatności
  7. Prawo do odstąpienia od umowy:
   1. Klientowi, który jest Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Indywidualnym przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres do korespondencji: PHU agat Adam Wiśniewski; ul. Szyszkowa 3A; 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres e-mail bok@lovebra.pl. 
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. Skutki odstąpienia od umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   4. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar w miarę możliwości wraz z kopią dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT) na adres do zwrotu towarów: SKWER Handlowy TużTuż; Salon Bielizny Triumph - LOVEbra.pl; ul. Legionów 216F; 87-100 TORUŃ niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
   5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
   6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   7. Zwrot możliwy jest również przy pomocy narzędzia do zwrotów udostępnionego na stronie sklepu sprawdź szczegóły zwrotów
  9. Reklamacje dotyczące Towarów:
   1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres do korespondencji: PHU agat Adam Wiśniewski; ul. Szyszkowa 3A; 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres e-mail bok@lovebra.pl.. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   3. Odesłanie nam reklamowanego towaru możliwy jest przy pomocy narzędzia do zwrotów udostępnionego na stronie sklepu sprawdź szczegóły zwrotów
   4. Sprzedawca nie jest producentem towarów. producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. 
   5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec klientów za wady towarów. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientom towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Roszczenie konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania towaru. W tym terminie konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres do korespondencji: PHU agat Adam Wiśniewski; ul. Szyszkowa 3A; 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres e-mail bok@lovebra.pl  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep LOVEbra.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. W reklamacji kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   4. Sklep LOVEbra.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. W przypadku braku zainteresowania ze strony konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a kupującym, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
   3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a kupującym zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedającego. 
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel